BPS

Toppers tellen

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Uitgaande van deze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs ook aan willen sluiten op de specifieke vragen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om deze groep kinderen de goede aandacht en begeleiding te bieden vinden wij een aantal zaken belangrijk:

  • De wijze van signalering en diagnose gebeurt zorgvuldig en transparant. Wij gebruiken daarvoor het DHH (Didactisch Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid).
  • het aanbod van de lesstof wordt op een planmatige doorzichtige wijze aangeboden;
  • de attitude met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen;
  • op onze school zijn de IB’ers vakkundig op dit specifieke gebied en hebben we een coördinator voor (hoog)begaafdheid.
  • voor de leerlingen met een aangepaste leerlijn wordt een plan van aanpak geschreven;
  • terugkerende scholing voor het hele team op dit gebied vinden wij een voorwaarde.

Uitgangspunt bij onze aanpak van (hoog)begaafde kinderen is, dat wij deze kinderen een uitdagend aanbod aanbieden binnen de eigen reguliere groep. Wij zien de groep als een afspiegeling van de maatschappij, waarbij begrip voor elkaars verschillen een normaal geaccepteerd gegeven behoort te zijn. Omdat van de doelgroep (hoog)begaafde kinderen bekend is dat ze beter excelleren als er ook samenwerking met andere kinderen uit deze doelgroep is, bieden wij regelmatig momenten van samenwerking in ons onderwijsaanbod aan. Reflectieve leergesprekken met een leerkracht horen daarbij. 

Naast de aandacht voor verrijking heeft ook een verbredingsaanbod een plek in ons aanbod. U vindt hier meer informatie over achter de tabbladen Plusklas en Talint. Er is in school een speciaal lokaal ingericht, waar de (hoog)begaafde kinderen uit midden- en bovenbouw les krijgen. 

Wij zijn als school aangesloten bij de landelijke Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Kennis en expertise wordt binnen dit netwerk gedeeld. Op 9 maart 2016 heeft een visitatie plaatsgevonden (kwaliteitscontrole). Dit heeft er toe geleid dat wij ons sinds 2 november 2016 Begaafdheidsprofielsschool mogen noemen. Een Begaafdheidsprofielschool kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

– een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
– een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
– zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
– bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Voor verdere informatie over de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen verwijzen wij u naar hun website.
Ons beleidsplan (hoog)begaafdheid is op aanvraag voor belangstellenden in te zien.