Informatie

Wat is een MR?

Ouders hebben wettelijk recht (sinds 1993) op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel van medezeggenschap op school is het meedenken betreffende beleidszaken en plannen die moeten leiden tot kwalitatief goed onderwijs en een veilig, plezierig en zorgzaam schoolklimaat. Dat is het belang van alle betrokkenen (schoolbestuur, schoolleiding, personeel, ouders en leerlingen).
De medezeggenschapsraad overlegt met directie en de standpunten en adviezen van de MR worden naar de schoolraad overgebracht.


De rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de MR zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.


De geledingen van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

  1. leden die uit en door het personeel worden gekozen – de personeelsgeleding
  2. leden die uit en door de ouders worden gekozen – de oudergeleding

De oudergeleding en de personeelsgeleding zijn even groot: op de Arke zijn dit 3 ouders en 3 leerkrachten.
Twee leden van de MR (een ouderlid én een personeelslid) zijn tevens afgevaardigd in de GMR van onze schoolvereniging.


De achterban van de MR

De vertegenwoordigers in de MR moeten goed weten wat hun achterban wil om de voorstellen van het bevoegd gezag goed te kunnen beoordelen. Alleen op die manier ontstaat echt draagvlak voor de besluiten. Het is daarom van belang dat de achterban van de MR goed is geïnformeerd over de onderwerpen en aangelegenheden waarmee de MR zich bezighoudt. De achterban van de personeelsgeleding in de MR zijn alle personeelsleden, die aan de school zijn verbonden. De achterban van de oudergeleding zijn alle ouders van de school.  
Mogelijkheden om elkaar te informeren kunnen zijn:  

  • De Arke-website
  • het jaarverslag van de MR (beschikbaarheid wordt in ‘De Postdo’ kenbaar gemaakt)
  • telefoonnummers en email-adressen van de voorzitter en de secretaris in de schoolgids en op de website.

Behalve dat u MR leden persoonlijk kunt aanspreken, kunt u ook mailen naar mr.dearke@pcbotdiel.nl.


Vergaderdata van de MR in het schooljaar 2019-2020 september

- 20oktober

-26 januari

-29 juni

De vergaderingen worden op school gehouden en beginnen om 19.45 uur. 


De MR bestaat in schooljaar 2020-2021 uit:

Teamgeleding

 

Mevr. Z. Hiemstra

Lid 

Mevr. P. Veenstra

Lid

Dhr. E. v/d Velde

Lid en secretaris

   

Oudergeleding

 

Mevr. M. Veenstra

Lid en voorzitter

Mevr. S. van der Zwaag

Lid 

Mevr. B. Nijboer

Lid