Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong: mevr. A. Hamstra | 06-49493156.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Het Centrum Jeugd en Gezin kan u op weg helpen.

 

De vereniging PCBO Tytsjerksteradiel is één van de partners van het CJG. Dat houdt in dat de verschillende organisaties elkaar kennen, elkaar tegenkomen en samenwerken. Dat is prettig, vooral als er meer problemen tegelijk spelen, want dan bestaat de kans dat dit ongewenste gevolgen heeft voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, maar soms weten ze niet zo goed van elkaar  wie hulp verleent aan welk gezin. Dat is jammer want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om die afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. Dit is een hulpmiddel waarmee snel hulp of ondersteuning op gang gebracht kan worden. De organisaties komen daardoor samen tot één aanpak voor dat ene kind. De partners van het CJG maken hier allemaal gebruik van. 

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kunt u terecht voor vragen met betrekking tot de GGD, het schoolmaatschappelijk werk en de GGZ. Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een contactpersoon van het CJG, telefoonnummer 06-25358780.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

 

Download Adressen (PDF) »

Pestprotocol

Meld pesten

De school heeft een pestprotocol. Dit wordt in alle groepen regelmatig behandeld en we spreken elkaar daar op aan. Pesten willen we tegengaan. We zien en horen niet alles, dus als u iets opvalt, dan horen wij dat graag. De afspraak is, dat dit geen klikken is! 

 

Ouders en kind kunnen het pesten of incidenten die tot pesten kunnen leiden, melden bij:
juf Antine Sipma – a.sipma@pcbotdiel.nl
juf Finja Feenstra – f.feenstra@pcbotdiel.nl

 

Beide leerkrachten zijn zowel intern begeleider als vertrouwenspersoon.

 

Wilt u meer informatie over ons beleid tegen pesten, klikt u dan hier.

MR

Wat is een MR?

Ouders hebben wettelijk recht (sinds 1993) op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel van medezeggenschap op school is het meedenken betreffende beleidszaken en plannen die moeten leiden tot kwalitatief goed onderwijs en een veilig, plezierig en zorgzaam schoolklimaat. Dat is het belang van alle betrokkenen (schoolbestuur, schoolleiding, personeel, ouders en leerlingen).

De medezeggenschapsraad overlegt met directie en de standpunten en adviezen van de MR worden naar de schoolraad overgebracht.

De rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de MR zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

De geledingen van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

  1. leden die uit en door het personeel worden gekozen – de personeelsgeleding
  2. leden die uit en door de ouders worden gekozen – de oudergeleding

De oudergeleding en de personeelsgeleding zijn even groot: op de Arke zijn dit 3 ouders en 3 leerkrachten. Twee leden van de MR (een ouderlid én een personeelslid) zijn tevens afgevaardigd in de GMR van onze schoolvereniging.

De achterban van de MR

De vertegenwoordigers in de MR moeten goed weten wat hun achterban wil om de voorstellen van het bevoegd gezag goed te kunnen beoordelen. Alleen op die manier ontstaat echt draagvlak voor de besluiten. Het is daarom van belang dat de achterban van de MR goed is geïnformeerd over de onderwerpen en aangelegenheden waarmee de MR zich bezighoudt. De achterban van de personeelsgeleding in de MR zijn alle personeelsleden, die aan de school zijn verbonden. De achterban van de oudergeleding zijn alle ouders van de school.  
Mogelijkheden om elkaar te informeren kunnen zijn:  

  • De Arke-website
  • het jaarverslag van de MR (beschikbaarheid wordt in ‘De Postdo’ kenbaar gemaakt)
  • telefoonnummers en email-adressen van de voorzitter en de secretaris in de schoolgids en op de website.

Behalve dat u MR leden persoonlijk kunt aanspreken, kunt u ook mailen naar mr.dearke@pcbotdiel.nl.

Vergaderdata van de MR in het schooljaar 2022-2023 september

  • 30 januari
  • 15 mei
  • 3 juli

De vergaderingen worden op school gehouden en beginnen om 19.30 uur. 

De MR bestaat uit: 

Teamgeleding

 

Mevr. Z. Hiemstra

Lid 

Mevr. A. Hofman-Miedema

Lid

Dhr. J. Post

Lid en Voorzitter

  

Oudergeleding

 

Mevr. M. Bakker

Lid

Mevr. R. Heite

Lid 

Dhr. M. van Diggelen

Lid

Instructie luizenbehandeling

Instructie luizenbehandeling

Hier kunt u een uitgebreide instructie downloaden voor het bestrijden van hoofdluis.

Aanpak luizen »

Protocol luizen »

Schoolreis protocol

Schoolreis protocol

Bekijk hier het protocol.

Schoolreisprotocol »

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op de website van ‘Scholen op de kaart’ kunt u heel veel informatie over onze school vinden. Deze site wordt door de PO-raad ondersteund en voortdurend gevuld met nieuwe gegevens.
Neemt u gerust een kijkje!

U kunt hier klikken om de informatie over onze school in te zien »


 

Cameratoezicht

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen rond de school houden we, i.v.m het voorkomen van vandalisme, toezicht via camera’s. Indien de directeur een gegronde reden heeft kan hij/zij de beelden terugkijken. Hierbij wordt het 4-ogenprincipe toegepast. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen aan de politie. Mocht u vragen hebben over het cameratoezicht, dan kunt u zich wenden tot de directeur.

Corona