Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over CBS De Arke

Over CBS De Arke

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. De Arke is een school waar je je eigen koers leert varen.
 
Wij werken vanuit de kernwaarden: betekenisvol, betrokken en authentiek. Het volledige document van onze visie op onderwijs is te vinden onder het kopje ‘informatie – visie’.

De Arke is een Begaafdheidsprofielschool en kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Klik hier voor het visitatieverslag. 

Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Toppers tellen

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Uitgaande van deze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs ook aan willen sluiten op de specifieke vragen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om deze groep kinderen de goede aandacht en begeleiding te bieden vinden wij een aantal zaken belangrijk:

  • De wijze van signalering en diagnose gebeurt zorgvuldig en transparant. Wij gebruiken daarvoor het DHH (Didactisch Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid).
  • het aanbod van de lesstof wordt op een planmatige doorzichtige wijze aangeboden;
  • de attitude met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen;
  • op onze school zijn de IB’ers vakkundig op dit specifieke gebied en hebben we een coördinator voor (hoog)begaafdheid.
  • voor de leerlingen met een aangepaste leerlijn wordt een plan van aanpak geschreven;
  • terugkerende scholing voor het hele team op dit gebied vinden wij een voorwaarde.

Uitgangspunt bij onze aanpak van (hoog)begaafde kinderen is, dat wij deze kinderen een uitdagend aanbod aanbieden binnen de eigen reguliere groep. Wij zien de groep als een afspiegeling van de maatschappij, waarbij begrip voor elkaars verschillen een normaal geaccepteerd gegeven behoort te zijn. Omdat van de doelgroep (hoog)begaafde kinderen bekend is dat ze beter excelleren als er ook samenwerking met andere kinderen uit deze doelgroep is, bieden wij regelmatig momenten van samenwerking in ons onderwijsaanbod aan. Reflectieve leergesprekken met een leerkracht horen daarbij. 

Naast de aandacht voor verrijking heeft ook een verbredingsaanbod een plek in ons aanbod. U vindt hier meer informatie over achter de tabbladen Plusklas en Talint. Er is in school een speciaal lokaal ingericht, waar de (hoog)begaafde kinderen uit midden- en bovenbouw les krijgen. 

Wij zijn als school aangesloten bij de landelijke Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Kennis en expertise wordt binnen dit netwerk gedeeld. Op 9 maart 2016 heeft een visitatie plaatsgevonden (kwaliteitscontrole). Dit heeft er toe geleid dat wij ons sinds 2 november 2016 Begaafdheidsprofielsschool mogen noemen. Een Begaafdheidsprofielschool kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

  • een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
  • een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
  • zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
  • bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Voor verdere informatie over de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen verwijzen wij u naar hun website.

Ons beleidsplan (hoog)begaafdheid is op aanvraag voor belangstellenden in te zien.

BPS – Plusklas De ‘Breinbrekertjes’

BPS – Plusklas De ‘Breinbrekertjes’

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een speciale plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 van De Arke. Vanaf het huidige schooljaar hebben we dit uitgebreid voor alle groepen. Dat houdt in dat ook kinderen uit groep 7 en 8 die niet naar ‘Talint’ gaan hier aan kunnen deelnemen. Deze groep heet “de Breinbrekertjes”. De naam is door de kinderen zelf verzonnen.

De “Breinbrekertjes” krijgen les op vrijdag en zijn verdeeld in verschillende groepen. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen 20 – 30 minuten les in groepjes van ongeveer 6 leerlingen. Groep 3-4 bestaat uit ongeveer 8 kinderen en krijgt 1 uur les. De leerlingen uit de groepen 5 en 6 staan 1,5 uur ingepland en de leerlingen uit groep 7-8 een uur. Deze groepen bestaan elk uit 8 of 9 kinderen. 

De lessen worden gevuld met gevarieerde opdrachten. Eén van de onderdelen is filosofie.  Vanuit een filosofische vraag, een vraag waarop je heel veel antwoorden kunt geven, gaan we met elkaar in gesprek. We leren zo een mening te vormen en deze te verwoorden. De kinderen leren zich op deze manier in te leven in de standpunten van een ander.  

Bij de onderbouw is het vertrekpunt een onderwerp dat past bij de belevingswereld. Zo zijn de kleuters en ook groep 3-4 begonnen met het maken van een egeltje. Vervolgens hebben ze met behulp van een thermometer warme plekken voor de egel gezocht in de school. 

Bij de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen ook aan een project. We hebben met groep 5-6 bijvoorbeeld het project ‘rivierdelta’s’ afgesloten en zijn gestart met het project:  ‘communiceren zonder praten’. De kinderen werken toe naar het stellen van een goede onderzoeksvraag. Daarbij gebruiken we het vragenmachientje. Ze leren bijvoorbeeld af te wegen of een vraag uitvoerbaar is in de praktijk en of het nieuwe informatie oplevert. 

We maken daarnaast gebruik van denkspellen die vooral coöperatief, maar soms bewust competitief ingezet worden. Het doel is om kinderen te leren de executieve functies optimaal in te zetten. 

We werken vanaf groep 5 sinds kort met de LOOD-lijst van Jan van Nuland. Met behulp van deze lijst kunnen we de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de kinderen in beeld brengen zodat ze bewust eigen leerdoelen. kunnen kiezen. 

Informatieavond 

Tijdens de informatieve ouderavond is aan belangstellende ouders een PowerPoint getoond. Op deze avond is de werkwijze uiteengezet. Er is ook achtergrondinformatie gegeven over het begrip “succesvolle intelligentie”. De PowerPoint die hierbij gebruikt is kunt u hieronder downloaden.

Hand-out PowerPoint over ‘succesvolle intelligentie’ »

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze website of de hand-out nog vragen hebben over de breinbrekertjes, dan kunt u altijd mailen. Het mailadres is a.sipma@stichtinoarsprong.nl. Ik zal dan proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

BPS – Talint

Talint

Vanaf schooljaar 2016/2017 organiseert PCBO Tytsjerksteradiel wekelijks “Talint”. Een speciale klas voor kinderen waarvan sterk wordt vermoed dat ze onder het kopje ‘hoogbegaafd’ vallen. Talint geeft deze categorie kinderen de kans om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren en ook te leren hoe ze moeten leren.

Alle informatie over Talint is te vinden op een speciale website die hier te vinden is. Hier vindt u achtergrondinformatie, de lesindeling en de leerlingportfolio’s.

Modus | 10-14 onderwijs

CBS De Arke en CSG Liudger lanceren een gezamenlijke onderwijsroute: Modus. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Groep 7 is in augustus 2021 gestart met deze route.

Binnen de nieuwe onderwijsroute krijgen leerlingen tot 14 jaar een ononderbroken persoonlijke leerroute aangeboden, rekening houdend met het tienerbrein, het niveau, de interesses en kwaliteiten van leerlingen. Door deze manier van werken kunnen wij leerlingen nog meer bieden en gelijke kansen geven.

Klik hier voor meer info over modus!

Oarsprong

Stichting Oarsprong

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.


Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

CBS De Arke is onderdeel van Oarsprong.